V60.16761 v RD Zvolen, 11.9.2010

V60.16761 v RD Zvolen, 11.9.2010